Triumph 1939 Models Parts Book

,, . ,,, . ... ., ~ )( . - . ::, . °" • E n• :r· ,,, ., tr • o ., ~ • -n o rt "' ., ::, . n • ::, e rt • . . .. • • - ~- )( . w - - . • • . . • . .. o e ::, . - · o "ti UI ... c. .. : : c.. 'Tl - ...., '.f. 'Tl 'T1 ..,, 'T1 'T1 'Tl 'T1 'T1 "'l'1 VI :r ---------111 (X) o (J) o œ o ...., (X) ...., ..¡,. ~ e,, (X) e- (X) o- (X) "" e,, "" () V, _..... " tJ (X) - (X) "" ~ ....., () -.o() -DO-.o () .Q-c () • tJ: e, ~n t->< º e_· - - e, :, ;- ... "" "ti - e, tr ., .. o- · - ::, rf OQ -e ::, tr <e o: t: ,... - :::r " e, ., ,,, )( ... ,,, :, o ~. Cl) ., o )> ::, 'o-º ~ ., e • 11> õ:r– ::: l"l m "' ,,, o-..,_ : !:!.. o.. ~ rt o..- · _,.. ,. :r o -i :, 11) - ., "< ., -"'< :, e ,., VI ... o.. o. . . . . . . :,:, .,, ... ... n,_o., . . . . . ~ .. ., ::, - 11> . - . .. - . - - . .. .. . ,., ... • =.:. .. .... ,.. ., PJ o -·. ::, - - ,... 11<1 "' e ... " M OJ • ~ . "" ., "< a. n 11> :, : ,.. -, 11> ~ :::: - · PJ ,.. "'< :,- 11<1 e - "" . . -, . a. . . . . ÒQ • e p.¡ ... a. "" ,.. • p.¡ -e - • PJ • :, . a. - "' . ,.. PJ • ~ : ---- - ..., ..., e "" " a, 00 0,.0.WC w o, - -- ,., 3 e ~ ::t 5c ... o a. Cl ... :, e c. )> :::: ~ ~e "' V) z Lil w V, o- "Tl ., o :, ,.. V, ... .., :, a. :i:::r 'Tl o ., ;,;- 11<1 ., a. 11) ... VI -i )> z e V) - V, t,J (>, e>, _N_N_-_-~1_-~1_-1~---- ~-~-- º-~ ..,_..,_-_ -_ - ~_-_-_""_-_-_-_~=~1-1:·~c=_·_r~~ --- -1 _.., ~ "'----~ -~l~-~ I ~-~ ~ -~-·~~~ õ_õ~ ~- ..,-"'~ ---~-~ ~ ~~~ ----""-- ---~~ .. l -I -I-~-=~---·-:--=-··-·¡ ..., "' - - - I - - I õ õ õ e ..., N - - - - - "" - - - ·- ! - ! - ! I - I - - - --Ì- - ,. • • • • • • • .. • • • I\) OJ : ¡ ã o • - ,, m o .... o n o z < m ,, .... VI -,:, m ., :, N N NN N ,-,---OOQ v, .a,.w iv- 0 -00:,-..¡ n ;- 'rn ... -=*" :a,. :a,. "" "" "" "" !" !" ¡;! tu, ..... 8 N .U,a, - ~ .....,Cl) .... o o o "ti Cli -f ), ~ "" ,.,, ,,... ~ !"' ~ ~ :"" w z t:•""'1otvg.ow.....,a_ o '° "' a, "' w "' ), ,, o --- :""' ~ fl> !!D :-0 :-0 ~ p :- t-.,) s "º"'°'ov,ov,w:i w w "' "' "' o u, Q. - o --------- - - N N W .a,. .a,. v, e,,. g a--" wo~ ig $ i --- ¡ :a,. :a,. "" "" !-"' "" !" !" -f "'" 8"'u,.,g-to ..... Cl) .a,.. o C> "ti ~ " ,,.. :"-' :---, ~ ~ ~ !O ..,., ~ t: ~'° ~g .o.a. a, w a. - w °'º ... °' . e "" ---------- i C>' C> - _...., "" w .......... ..., ·~ • • • • • • • - • 8 t O °''"' g.co ::i ·- N .O N N CI wO. o - --------- w..,. .1,.v,0,0,....,.œ-o "'º" womœ'lm:- -w o • C> CO N ,... l I . . . . . . - . . . . . . . C') • • e: . . ;,:- 11> " () ),()), .......... .. ...... (') (') . . . . ()), ....._ () i ~- [ . . . . V, • • . .. ,.. ... • • B . . . . . .... ••• - • .. • • • Õ' . . . . . . . . . .., n .. ~r- ,,, - .,, C) - :t ~ -f . - ~ ::r .,.. ;z - 11> ' ,... ....... "ti ... "O o..-· " _ :im o .... ., 3 f) ~ -o ò' e o. ., - n .,, =· n.:I .,,. m .... ... z f'r -f 5' OQ . • C') )> V, ~ m -I V, m ~ (I) • . .. ., • • . . . . . . -I "' °' "' -I -f w "' "' w w ...., --f VI J: a, ...... J: VI VI V, VI J: 8 oo mm • • . • . . . • • • . • ,., ..a...a.wwww www.ww..., !" 000.00000.0-0-0-o P-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcxMDM=